top of page

O společnosti

Cíle a poslání společnosti

Společnost sdružuje pracovníky, zabývající se farmakologií a toxikologií, experimentální a klinickou a podporuje všestranně rozvoj těchto oborů v České republice. Je činná v oblasti výzkumné a pedagogické, pořádá pravidelná setkání svých členů (přednášky, semináře, konference), je členem mezinárodní organizace IUPHAR (International Union of Pharmacology) a EPHAR (European Union of Pharmacology) a rozvíjí styky s obdobnými organizacemi v zahraničí.

V souladu s posláním České lékařské společnosti J.E.Purkyně dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů ve své odborné oblasti a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.

 Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organizmy a jejich osudem v organizmu. Farmaky zde rozumíme nejen látky, které se dají využít při terapii, prevenci nebo diagnóze nemocí (léčiva), ale i látky, které určitým způsobem ovlivňují činnost organizmu a mohou sloužit např. jako nástroje při poznávání funkce organizmu, apod. 

       Hlavním cílem farmakologie je získat poznatky, které by zvyšovaly účinnost,  bezpečnost a racionálnost používání léčiv a objev nových léčiv. Specifitou farmakologie je např. poznávání mechanizmu působení farmak (jakým způsobem působí v organizmu), zjišťování osudu farmak v těle (jejich vstřebávání, distribuce, přeměny, eliminace), hledání nových farmak  (farmakologové jsou lovci farmak). Farmakologie zkoumá farmaka nejdříve preklinicky, např. na zvířatech (experimentální farmakologie), později u člověka (klinická farmakologie). Studiem toxických účinků farmak se zabývá toxikologie.

       Farmakologie by neměla být zaměňována s farmacií ( lékárnictvím), která zahrnuje i výrobu, kontrolu, distribuci, skladování, přípravu a výdej léčiv.

       Farmakologie má velký význam nejen medicinský, ale i ekonomický.  Objevy desítek nových léčiv a prohlubování poznatků o působení farmak umožnily velké pokroky v lékařství. V České republice se ročně utratí za léčiva několik desítek miliard Kč. Farmaceutický průmysl je velmi závislý na rozvoji farmakologie. 

Co je to farmakologie

Stanovy

Zápisy ze zasedání výboru

Zprávy o činnosti výboru a sekcí

Struktura

Co je to farmkologie

Cíle a poslání společnosti

Ke stažní
Struktura
Výbor

Výbor společnosti:

Předseda:

Místopředseda:

Vedecký sekretár:

Pokladník:

Členové:

Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.Dr.

Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, Dr.Sc.

Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D

Revizní komise společnosti:

Předseda:

Členové:

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Dr.Sc. et Ph.D.

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Sekretářka společnosti:

Hana Kalhousová

Ústav farmakologie, LF UK, Hradec Králové

kalhousovah@lfhk.cuni.cz

VÝBOR

Sekce

Zápisy z jednání výboru sekce:

Sekce klinické farmakologie

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.     

Toxikologická sekce

Předseda:

Místopředseda:

Členové

Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

 

Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.

 

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

Doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Sekce buněčné a molekulární farmakologie

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

 

Prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

 

Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Cílem iniciativy pro vytvoření pracovní skupiny „Buněčná a molekulární farmakologie“ v rámci České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP je vytvořit diskusní fórum pro vědecké pracovníky, kteří provádí základní nebo aplikovaný experimentální farmakologický výzkum nebo vývoj na molekulární, buněčné i orgánové úrovni za použití progresivních buněčných, biochemických, molekulárně biologických, analytických nebo diagnostických metod s cílem studovat a vysvětlit farmakoterapeutické nebo toxické mechanizmy účinků léčiv na molekulární úrovni.

 

Cílem skupiny je rovněž integrovat nejnovější přístupy farmakogenetiky/farmakogenomiky, proteomiky a metabolomiky v experimentální i klinické farmakologii a toxikologii. Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

SEKCE

Seznam pracovišť
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv

Ústavy farmakologie při Lékařských fakultách

 • 1. LF Univerzity Karlovy v Praze

 • 2. LF Univerzity Karlovy v Praze

 • 3. LF Univerzity Karlovy v Praze

 • LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 • LF Univerzity Karlovy v Plzni

 • LF Univerzity Palackého v Olomouci

 • LF Masarykovy Univerzity v Brně

Ústavy farmakologie a toxikologie při Farmaceuticích fakultách

 • FAF UK v Hradci Králové

 • FAF MU v Brně

SLOVENSKO

 • Farmakologický ústav Lekárskej fakulty, UKo v Bratislavě

 • Ústav farmakológie UPJS v Košiciach

 • Ústav farmakólogie JLF UK v Martine

 • Farmaceutická fakulta UKo

 • Ústav Experimentálnej Farmakológie Slovenskej Akademie vied

 • Slovenská farmakologická spoločnosť

 • Pharmacology Departments World-Wide

SEZNAM PRACOVIŠŤ

bottom of page